Hívjon minket:

06 30 319 36 71

írjon emailt:

info@serenityprinting.hu

Adatvédelmi tájékoztató

A www.serenityprinting.hu weboldal üzemeltetője a Serenity Printing Kft. (1139 Budapest, Teve u. 24-28. B lph. 5/3. cégjegyzékszám: 01-09-320179), a továbbiakban: Adatkezelő, a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban összefoglalja, hogy az ajánlatkéréshez megadott személyes adatokat hogyan dolgozza és használja fel. Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy megvédje felhasználói személyes adatinak biztonságát.

 

Webszerver tárhelyszolgáltató:

 

DotRoll Kft.

Cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

E-mail: support@dotroll.com

Adószám: 13962982-2-42

 

Az adatkezelő vállalja, hogy a weboldalának üzemeltetésével és a szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a mindenkori hatályos uniós és magyar szabályozásnak:

 

az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete („GDPR”);

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv”)

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

Az adatkezelő fenntartja magának a mindenkori jogot a tájékoztató megváltoztatására, de kötelezettséget vállal annak nyilvánosságra hozatalára és közzétételre.

 

Alapfogalmak:

Személyes adat: azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személyre („érintettre”) vonatkozó bármely információ;

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy- közvetlenül vagy közvetve- azonosítható természetes személy; jelen Adatvédelmi tájékoztató vonatkozásában az Adatkezelő természetes személy ügyfelei, partnerei, az adatkezelővel elektronikus, postai vagy egyéb úton kapcsolatba lépő természetes személyek, továbbá az Adatkezelő honlapjának látogatói;

Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatok kezelésének célját és eszközeit meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

 

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama:

Kezelt adatok köre: Az ajánlatkéréskor az érintett által megadott név, email cím, telefonszám.

Adatkezelés célja: Az árajánlatkérés megválaszolása, kapcsolattartás az érintettel.

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja biztosítja, amely szerint önkéntes hozzájárulás alapján történik az adatkezelés.

Adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatokat a cél megvalósulásáig kezeli. Az érintett adattörlésre vonatkozó kérelméig.

Alapelvek

Adatkezelő az adatkezelései során betartja vonatkozó jogszabályokban – különösen az Általános Adatvédelmi Rendeletben – meghatározott alábbi alapelveket:

 

a) Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve: Adatkezelő az adatokat a vonatkozó jogszabályok alapján, megfelelő jogalap alapján kezeli, az Érintettek számára átlátható módon.

b) Célhoz kötöttség elve: Adatkezelő csak olyan adatot kezel, amely az Érintett számára megismert cél eléréséhez szükséges, és csak ezen cél elérése érdekében.

c) Adattakarékosság elve: Adatkezelő csak annyi adatot gyűjt és kezel, amennyi a cél eléréséhez szükséges.

d) Pontosság elve: Adatkezelő törekszik a kezelt adatok pontosságára, ha szükséges, azok helyesbítése, kiegészítése által.

e) Korlátozott tárolhatóság elve: Adatkezelő az adatokat csak a cél eléréséhez szükséges időtartamig kezeli.

f) Integritás és bizalmas jelleg elve: Az adatokhoz Adatkezelőnek csak azon munkatársai, megbízottjai férhetnek hozzá, akiknek a cél elérése érdekében feltétlenül szükséges.

g) Elszámoltathatóság elve: Adatkezelő az Érintett kérelmében bármely időpontban be tudja mutatni, mely célok érdekében, milyen személyes adatait, milyen módon, milyen időtartamig kezeli.

Érintett jogai

Az Érintettet az adatkezelés során az alábbi jogok illetik meg:

 

a) Hozzáférés joga: az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arról, hogy személyes adatainak kezelése az Adatkezelőnél folyamatban van-e. Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adataihoz hozzáférni.

b) Helyesbítéshez való jog: az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok kijavítását, vagy a hiányos személyes adatok kiegészítését kérje.

A helyesbítésről az Adatkezelő tájékoztatja valamennyi címzettet, akivel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére Adatkezelő tájékoztatja az érintettet e címzettekről.

 

c) Korlátozáshoz való jog: az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelés korlátozását kérje, (i) ha vitatja az adatkezelés pontosságát, (ii) jogellenes adatkezelés esetén, ha a törlés helyett az adatok felhasználásának korlátozását kéri, (iii) ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége az adatra, de az Érintett igényli azokat jogérvényesítés céljából, vagy (iv) az Érintett a tiltakozási jogával ért az adatkezelés ellen.

A korlátozás időtartama alatt csak tárolni lehet az adatokat. Amennyiben a korlátozás feloldásra kerül, arról az Adatkezelő az Érintettet előzetesen tájékoztatja. A korlátozás elrendeléséről az Adatkezelő tájékoztatja valamennyi címzettet, akivel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet e címzettekről.

 

d) Törléshez (“elfeledtetéshez”) való jog: az Érintett jogosult kérni az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok törlését, amennyiben (i) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből az Adatkezelő azokat kezelte; (ii) az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen; (iii) a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte; (iv) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy magyar jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Adattörlés esetén az Adatkezelő köteles a személyes adatot oly módon felismerhetetlenné tenni, hogy annak helyreállítása többé már ne legyen lehetséges. Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a törlésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet e címzettekről.

 

e) Hozzájárulás visszavonásához való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

f) Adathordozhatósághoz való jog: az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ezeket másik Adatkezelőnek továbbítsa (vagy továbbíttassa az Adatkezelővel, ha ez technikailag megvalósítható).

g) Tájékoztatáshoz való jog: Az Érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozóan írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – tájékoztatást kell adni. A tájékoztatásnak tömörnek, átláthatónak, érthetőnek, valamint világosan és közérthetően megfogalmazottnak, továbbá könnyen hozzáférhető formában nyújtottnak kell lennie.

h) Adatvédelmi incidensről való tájékoztatáshoz való jog: Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Érintett jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről. Az Érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét.

Az Érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 

(i) az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által Érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

 

(ii) az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az Érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

 

(iii) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az Érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az Érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

Tájékoztatás, jogorvoslat joga

Az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatosan tájékoztatást kérhet a info@serenityprinting.hu e-mail címen vagy postai úton, az 3516 Miskolc, Ács u. 12. címre címezve.

 

Az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatást nyújt az Érintettnek a kérelmében foglalt kérdésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.

 

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Az Érintett a személyes adatai védelméhez való jogait polgári bíróság – az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszék, vagy (választása szerint) a lakóhelye vagy ennek híján tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék – előtt érvényesítheti, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) fordulhat.

 

 

Serenity Printing Kft.

 

Budapest, 2019.01.02.

 

vissza

Minden jog fenntartva: Serenity Printing Kft, Budapest

 Az oldalt készítette: Kiss Sándor   www.visualcenter.hu

adatvédelmi tájékoztató